Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2014–2016 (60 op)

04.02.2014–31.12.2016 Oulu

Aika ja paikka

2014–2016 Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Koulutus kestää 2,5 vuotta (viisi lukukautta) sisältäen 36 lähiopetuspäivää
Vuoden 2014 lähiopetuspäivät: 4.–5.2., 4.–5.3., 24.–25.4., 20.–21.5., 12.–13.6., 4.–5.9., 7.–8.10., 18.–19.11.2014.
Muut lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat vaativan erityistason perheterapeutit:
sosiaalipsykologi, vet-perheterapeutti, organisaatiokonsultti Jorma Ahonen
sosiaalityöntekijä, vet-perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti Pekka Holm
musiikin maisteri, perheterapeutti ja musiikkiterapeutti Päivi Jordan-Kilkki
sosiaalikasvattaja, vet-perheterapeutti Aapo Pääkkö

Koulutuksen järjestävät Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Dialogic Oy (www.dialogic.fi), jolle tämä on jo 41. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus.

Jorma Ahonen

Jorma on sosiaalipsykologi, YTM, vaativan erityistason psykoterapeutti (VET). Hän on toiminut parinkymmenen vuoden ajan erilaisissa organisaatioiden ja johtamisen kehittämistehtävissä, mm. Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden osastolla. Hän on myös kouluttanut työnohjaajia ja konsultteja useassa pitkässä koulutusohjelmassa ja on coachingin pioneerejä Suomessa. Ominaista Jormalle on intensiivisten ja omakohtaisten yksilö- ja ryhmäprosessien ohjaaminen. Hänellä on tarvittaessa takataskussa taitoja toteuttaa edellisiä luovin, toiminnallisin ja videoavusteisin maustein.

Pekka Holm

Pekka on 20 vuotta päätyökseen kouluttanut ja konsultoinut psykoterapeutteja, työnohjaajia ja konsultteja, sekä esimiehiä ja työyhteisöjä. Kaikessa työssään hän on soveltanut dialogisuuden ideaa ja kehittänyt ”dialogisuuden taitojaan”. Pekalla on sosiaalityöntekijän ja psykoterapeutin (VET) tausta ja hänet tunnetaan innostavana kouluttajana silloin, kun tavoitteena on oppia esim. dialogista ihmisten ja itsen johtamista tai tiimityöskentelyä. Toinen keskeinen osaamisalue liittyy dialogisuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen ristiriita- tai muutostilanteissa.

Päivi Jordan-Kilkki

Päivi on koulutukseltaan musiikin maisteri, musiikkiterapeutti ja työnohjaaja ja hänellä on pitkä kokemus terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Päivi vastaa Sibelius-Akatemian musiikkiterapiakoulutuksista ja hän on johdattanut suuren joukon hoito- ja opetusalan toimijoita vuorovaikutuksen ja ihmisten kohtaamisen maailmaan. Päivin työskentely työnohjaajana ja kouluttajana perustuu yhdessä jaettuihin kokemuksiin ja niistä syntyviin merkityksiin, vahvaan läsnäoloon ja toisten kuuntelemiseen. Päivi tunnetaan intensiivisenä, läsnä olevana ja inspiroituvana työnohjaajana, jolle on ominaista luovien ja taiteita hyödyntävien, vaihtoehtoisten tapojen etsiminen ja käyttäminen.

Aapo Pääkkö

Aapo on vaativan erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti (VET) ja työnohjaaja. Hänellä on pitkäaikainen kokemus haastavasta lastensuojelu- ja terapiatyöstä perheiden parissa. Lisäksi hän on kouluttanut perheterapeutteja, ratkaisukeskeisiä yksilöterapeutteja ja vertaisryhmien vetäjiä sekä vetänyt yritysten työhyvinvointi- ja asiakkaan kohtaamisen koulutuksia. Aapon työtavalle on ominaista turvallisen ja rennon tilan luominen. Kouluttajana ja työnohjaajana Aapoa on kuvattu selkeänä ja dialogisena sekä ryhmäprosesseja huomioivana. Vammaisuuteen liittyvät kysymykset, maahanmuuttajatyö ja monikulttuurinen perheterapia sekä projektityöskentely ovat myös Aapolle tuttuja.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina sekä välineitä asiakastyöhön, ihmisten ja itsen ohjaamiseen. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjaajakoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Sisältö

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Keskeiset sisältöalueet:

Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Minä työnohjaajana, työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Työskentelymuodot:

Lähiopiskelu (18 x 2 pv)
- workshop-tyylistä teorian opiskelua (16 pv)
- työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv)

Vertaisryhmätyöskentely (16 t / lukukausi)
- luetun teorian reflektointia
- vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu
- oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusti suoritettu yksilötyönohjaus, vähintään 24 oppituntia
- ohjatusti suoritettu ryhmäohjaus, vähintään 48 oppituntia

Hinta

6400 €, sisältää opetuksen, työnohjausharjoittelun työnohjauksen ja monistettavan materiaalin. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittaudu

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee käydä ilmi
- hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
- koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
- muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
- kokemukset työnohjauksesta
- mahdollinen oma terapia
- miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
- lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakuaika on päättynyt ja opiskelu alkaa pian. Vielä on yksi paikka vapaana. Jos olet kiinnostunut aloittamaan opiskelun työnohjaajaksi, ota yhteyttä koulutuksen johtajaan Pekka Holmiin pekka.holm(at)dialogic.fi tai 040 5467 741

Lisätietoja
Koulutussuunnittelija Riitta Niku, riitta.niku(at)pohjois-pohjanmaa.fi tai 044 4652 201
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm pekka.holm(at)dialogic.fi tai 040 5467 741

Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa painotetaan sitä, että työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen on aina vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Ideoilla ja tavoitteilla on paremmat mahdollisuudet muuttua käytännöksi, kun ihmiset ovat alusta asti itse olleet rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Ihmiset rakentavat todellisuuttaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tätä inhimillistä prosessia kutsutaan dialogiksi. Dialogisuuteen perustuva työnohjaus lähtee siitä perusolettamuksesta, että ihmiset voivat eniten vaikuttaa omiin ajattelu- ja toimintatapoihinsa (sisäinen dialogia). Työyhteisöjen on pidettävä huoli siitä, että jäsenet ymmärtävät toinen toisiaan ja että heitä rohkaistaan aktiiviseen, vastuulliseen toimintaan.

Dialogiseen yhteistyöhön ja toimintaan liittyvät myös seuraavat kaksi oletusta:
- Innovatiivisuus ja luovuus vahvistuvat silloin, kun ihmiset yhdessä tutkivat, keskustelevat tai toimivat jotenkin ”sopivasti erilailla” (dialoginen konsultointi tai työnohjaus).
- Muutos, kehitys, kasvu ja oppiminen tapahtuu todennäköisemmin silloin, kun ihmiset yhdessä löytävät tai luovat tilaa ja vaihtoehtoja (dialoginen konsultointi)  -  ja epätodennäköisemmin silloin, kun heitä yksipuolisesti ohjataan ns. ”oikeata kohti” (asiantuntijakonsultointi)