Etusivu » Avoin korkeakouluopetus » Mitä on avoin korkeakouluopetus? » Opiskeluun liittyviä käsitteitä

Opiskeluun liittyviä käsitteitä

Opinto-oikeus: Opiskelijan oikeus suorittaa opintoja kesäyliopistossa on määräaikainen ja kestää niiden opintojen / koulutusten / kurssien loppuun, joihin opiskelija on ilmoittautunut.

Opintokokonaisuus: Opintokokonaisuus muodostuu useista opintojaksoista / kursseista. Opiskelija voi yleensä suorittaa joko koko opintokokonaisuuden (perusopinnot tai aineopinnot) tai yksittäisiä, opintokokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja.

Opintojakso: Opintojakso on yksittäinen aihepiirikokonaisuus, josta voidaan käyttää myös nimeä kurssi. Määrätyt opintojaksot muodostavat avoimissa yliopisto-opinnoissa opintokokonaisuuden.

Kurssi: Kurssi on nimitys, jota käytetään monista erilaisista koulutuksista. Esim. kielten opinnoista käytetään usein nimitystä kielikurssi. Myös esim. avoimissa yliopisto-opinnoissa opintokokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista voidaan käyttää nimeä kurssi.

Opintopiste: Opintopisteen lyhenne on op. Aiemmin opintopisteen sijasta käytettiin nimitystä opintoviikko (ov). Näin esim. nykyinen merkintä Psykologia 25 op oli ennen Psykologia 15 ov. Opintopiste kuvaa sitä työmäärää, joka opiskelijalta oletetaan kuluvan tietyn opintopistemäärän saavuttamiseen. Esim. 1 op vastaa noin 27 t opiskelijan työtä. Työ voi sisältää luentoja, etäopiskelua, verkko-opiskelua, itsenäistä työskentelyä, tenttiin tai tehtävään valmistautumista yms.

Perusopinnot: Avointen yliopisto-opintojen perusopinnot / perusopintokokonaisuus on yleensä laajuudeltaan 25 opintopistettä (op). Opiskelijan tulee suorittaa perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voidakseen suorittaa saman oppiaineen aineopinnot. Esim. Psykologia 25 op tarkoittaa psykologian oppiaineen perusopintokokonaisuutta. Entinen nimitys perusopinnoille on approbatur-opinnot.

Aineopinnot: Avointen yliopisto-opintojen aineopinnot / aineopintokokonaisuus on yleensä laajuudeltaan 35 opintopistettä (op). Opiskelijan tulee suorittaa perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voidakseen suorittaa saman oppiaineen aineopinnot. Esim. Hallintotiede 35 op tarkoittaa hallintotieteen oppiaineen aineopintokokonaisuutta. Entinen nimitys aineopinnoille on cum laude -opinnot.

Yliopiston opintovaatimusten mukaiset opinnot: Kesäyliopiston järjestämät avoimet yliopisto-opinnot noudattavat laajuudeltaan ja opintovaatimuksiltaan sen yliopiston opintovaatimuksia, jonka alaisia opinnot ovat. Jos esim. opiskelija suorittaa kesäyliopistossa Sosiologia 25 op -opintokokonaisuuden ja pyrkii yliopistoon opiskelemaan sosiologiaa, hän yleensä voi sisällyttää nämä kesäyliopistossa suoritetut opinnot osaksi yliopistotutkintoaan. Mikäli opintokokonaisuus on vajaa (ei suoritettu kokonaan) tai sen suorittamisesta on kauan, opiskelija voi joutua täydentämään opintoja tai suorittamaan ne ainakin osittain uudelleen. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää, voiko hän käyttää haluamiaan opintoja osana tutkintoaan. Sama koskee avoimia ammattikorkeakouluopintoja.

Yliopistojen nimet ja lyhenteet

Aalto-yliopisto (AY)
Helsingin yliopisto (HY)
Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Lapin yliopisto (LY)
Oulun yliopisto (OY)
Sibelius-Akatemia (SibA)
Tampereen yliopisto (TaY)
Teatterikorkeakoulu (TeaK)
Turun yliopisto (TY)
Vaasan ylipoisto (VY)