Steinerpedagogiikan yleisopinnot 60 op

11.09.2014–31.06.2016 Oulu

– Kaksivuotinen koulutus työn ohella

Aika ja paikka

11.9.2014–kesäkuu 2016 Oulu

Kohderyhmä

  • opiskelijat, jotka haluavat kokopäiväopintoina suoritettavien yleisopintojen sijaan vaihtoehtoisen opintoväylän Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisiin varhaiskasvattajan ja luokanopettajan koulutuksiin
  • peruskoulun opettajat, jotka hakevat steinerpedagogista perehdyttämiskoulutusta omaksi täydennys- ja lisäkoulutuksekseen
  • kelpoisuuden omaavat steinerkoulujen aineenopettajat
  • vanhemmat, nuorisotyössä mukana olevat, kasvattajat

Kouluttaja

Oulun steinerkoulun opettajat ja muut asiantuntijat

Tavoitteet

Tiedollisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija steinerpedagogiikan perusteisiin, sen ihmiskäsitykseen ja tästä ihmiskäsityksestä johdettuun opetuskäytäntöön. Taiteellis-käytännöllisten harjoitusten tavoitteena on herättää opiskelijoiden omaa ja kasvattajalle välttämätöntä taiteellista tajua ja luovaa rohkeutta. Toisena opintovuotena harjoituksiin liitetään käytännön pedagoginen näkökulma.

Sisältö

Toteutus:
Viikonloppuopetuksena ja kahtena viiden päivän mittaisena kesäkurssina suoritettavat yleisopinnot ovat kaksivuotinen, steinerpedagogiikan perusteet kattava opintokokonaisuus, joka sisältää lähiopetuksen lisäksi aktiivista itseohjautuvaa työskentelyä. Lähiopinnot muodostuvat puoliksi luennoista ja taiteellis-käytännöllisistä harjoituksista. Luennot ovat luonteeltaan keskustelevia. Perusasiat johdetaan opiskelijoiden omista lähtökohdista käsin – tavoitteena aktiivinen, itseoivaltava oppimisprosessi. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä (kirjallisuus, kirjalliset työt, itsenäinen taiteellinen harjoittelu). Opinnot ovat taiteellis-pedagogisesti suuntautuvia. Ensimmäiseen opintovuoteen kuuluu yleissivistäviä, taiteellisia ja pedagogisia opintoja, toinen opintovuosi painottuu steinerpedagogiikan perusteisiin. Opintoihin kuuluu lähiopetuksen lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä mm. kirjallisuuden lukemisen muodossa.

Sisältö / ensimmäinen vuosi
Luennot: Steinerpedagogiikan perusteet (ihmiskäsitys ja yksilön kehitys), eri aihekokonaisuuksien kokonaisvaltaista goetheanistista tarkastelua, temperamentit, varhaiskasvatus, aistioppi, ajankohtaiset aiheet

Taiteellis-käytännölliset opinnot: Maalaus, piirustus, muotopiirustus, muovailu, sanataide (puheen-muodostus, kirjoittaminen, draama), musiikki, eurytmia, bothmervoimistelu ja käsityö. Lisäksi tehdään luentojen aiheisiin liittyviä käytännön harjoituksia.

Syksyn 2014 lähiopetusviikonloput:
11.–13.9., to klo 17.30–19, pe klo 16.30–21 ja la klo 9–13.15
10.–11.10., pe klo 17–21 ja la klo 8.30–14.30
21.–22.11., pe klo 17–21 ja la klo 8.30–14.30
29.–30.11. (joulumyyjäiset), kellonajat tarkentuvat myöhemmin
12.–13.12., pe klo 17–21 ja la klo 8.30–14.30

Kevään 2015 lähiopetus:
Viisi syksyllä ilmoitettavaa lähiopetusviikonloppua,
kesäkurssi (40 t) 8.–12.6.2015 sekä koulun tapahtumiin osallistumista

Sisältö / toinen vuosi
Luennot: Lapsen kehitysvaiheet ja niitä vastaava opettamisen taito (metodiikka ja didaktiikka), oppiaineita ja sisältöjä suhteessa lapsen kehitysvaiheisiin; opettajan ja kasvattajan oma kasvu ja kehitys; hallinnolliset työtavat (kollegiaalinen ja edustuksellinen työskentely), ajankohtaisia aiheita

Taiteellis-käytännölliset opinnot: Maalaus, piirustus, muotopiirustus, muovailu, sanataide (puheenmuodostus, kirjoittaminen, draama), musiikki, eurytmia, bothmervoimistelu ja käsityö. Lisäksi tehdään luentojen aiheisiin liittyviä käytännön harjoituksia integroiden niihin lapsen eri ikäkausia vastaava pedagoginen näkökulma.

Lähiopetusviikonloppuja kuten ensimmäisenä vuotena, lisäksi harjoittelua (mm. tuntien seuraamista ja koulun tapahtumiin osallistumista)

Itsenäiset työt: Perehtymistä alan kirjallisuuteen. Kirjallisia töitä luentojen aiheisiin ja kirjallisuuteen liittyen. Itsenäinen työskentely jakaantuu molemmille opintovuosille.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen,puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Huomioitavaa

Mainitse mahdollinen alennusperusteesi ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa.

Hinta

1600 € (Oulun steinerkoulun, Päiväkoti Puna- ja Vihervarpusen sekä Taivonkaaren henkilöstö ja vanhemmat 900 €, alennusperuste mainittava ilmoittautuessa), laskutetaan neljässä erässä lukukausittain

Ilmoittaudu

28.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta peritään puolet kurssimaksusta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai se tehdään opetuksen alettua, peritään koko kurssimaksu.