Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 20 op

07.04.2014–07.11.2014 Oulu

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Aika ja paikka

7.4.–7.11.2014 Oulu

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, psykoterapeutti Leena Mannström-Mäkelä.

Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Pääkouluttaja on ollut vuosina 2003–2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen Leena ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Koulutukseen liittyy myös erityisasiantuntijaosuudet. Erityisasiantuntijat tuovat oman erityisosaamisensa liittyen neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin. Erityisasiantuntijoina toimivat psykiatri, erityisopettaja / toimintaterapeutti sekä mahdollisesti omakohtainen kokemus neuropsykiatrisista pulmista ja niiden vaikutuksesta perheeseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa.
 

Koulutus

 • antaa tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä
 • syventää osallistujien ohjaus- ja valmentamisen taitoja voimavara-ratkaisukeskeisen lähestymistavan viitekehyksessä
 • tarjoaa monipuolisen tietopaketin, joka sisältää konkreettisia keinoja ja välineitä käytännön haastaviin työtilanteisiin
 • antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja -nimikettä

Sisältö

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS
Koulutuksessa on viis kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yht. 10 lähiopetuspäivää):

Jakso I
Ma–ti 7.–8.4.2014 klo 9.00–16.00
Jakso II
Ti–ke 20.–21.5.2014 klo 9.00–16.00
Jakso III
Ti–ke 26.–27.8.2014 klo 9.00–16.00
Jakso IV
Ma–ti 22.–23.9.2014 klo 9.00–16.00
Jakso V
To–pe 6.–7.11.2014 klo 9.00–16.00

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:

 • opiskelun tukena käytetään ohjatusti verkkoa
 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen


KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET

 • Mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kysymys? Miksi neuropsykiatrista valmennusta tarvitaan?
 • Lapsen ja nuoren normaali kehitys
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät oppilaitosyhteisössä
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Positiivinen psykologia
 • Mindfulness valmennuksessa ja omassa työssä
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Käytännön keinoja ja menetelmiä työhön ja oman työyhteisön kehittämiseen
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa sekä heidän jaksamisensa tukeminen
 • Neuropsykiatrisen valmentajan arjen työ
 • Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta ja vertaistuki
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön
 • Työnohjaus vertaisryhmittäin koulutuspäivien sisällä

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Lisätietoa:
Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2205, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

1700 € sisältäen luentomateriaalin ja kahvit

Ilmoittaudu

17.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Palautetta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Oulussa 14.3.-22.11.2013.

Osallistujista 71 % koki koulutuksen vastanneen omia odotuksia erinomaisesti, ja loput 29 % hyvin. 

Kommentteja palautteista:

"Erinomainen kouluttaja! Vankka ammattitaito, työkokemus ja ryhmänhallintataidot."

"Kouluttajan empaattisuus loistava!"

"Koulutuksessa oli hyvää erityisesti ratkaisukeskeskeisyys."

"Itsenäiset tehtävät ja vertaisryhmä tukivat hyvin opiskelua."

"Ryhmäkoko oli juuri sopiva."