Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja SYKSY 2014

26.09.2014–15.08.2015 Oulu

NVC-koulutuskokonaisuus (12 pv)

Aika ja paikka

26.9.2014– 15.8.2015 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvattajille, opettajille ja vanhemmille, terveydenhoitoalalle, erilaisten ryhmien ohjaajille, esimiehille, luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille, sovittelijoille, HR-työntekijöille, työhyvinvointihenkilöille, sekä kaikille itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneille.

Kouluttaja

Hanna Savanna
CNVC Certified Trainer 

Sara Hellsten
Kehityspsykologian opiskelija

”NVC-taitojen opettaminen on tehokas tapa edistää hyvinvointia.”

”NVC-taitojen oppiminen ja  opettaminen on tuonut elämääni paljon iloa ja merkityksellisyyttä.”

Sisältö

Mitä on NVC?
Koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin, jonka kehittämisen PsT Marshall B. Rosenberg aloitti jo 60-luvulla. Rosenbergin opettaja, Carl Rogers, lasketaan yhdessä kollegansa Abraham Maslowin kanssa humanistisen psykologian "esi-isäksi" ja Maslowin tarvehierarkia on tullut jo monille tutuksi. Sama tarvelähtöisyys ja humanistinen ihmiskäsitys ovat keskeisiä myös NVC:ssä. Yksi perusoletuksista NVC-filosofian mukaan on se, että kaikki mitä ihminen tekee on yritys tyydyttää universaaleja, inhimillisiä perustarpeita - jokaisessa elämän hetkessä. Jos haluamme kehittää yhteiselomme sujuvammaksi ja väkivallattomammaksi, on tärkeää tiedostaa ja sanallistaa omia ja muiden tarpeita ja kehittää vastuullisia keinoja niiden tyydyttämiseksi. Yritämme usein tyydyttää ja ilmaista tarpeitamme, joita emme itse edes tiedosta. NVC:n opiskelussa yksi tärkeä painopiste onkin tämän tarvetietoisuuden kehittämisessä, jotta voisimme ymmärtää, ilmaista ja kuulla itseämme ja toisia selkeämmin ja syvemmällä tasolla.

Miksi tämä koulutus?
Toimivalla ja tehokkaalla vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys sekä yksityis- että työelämässä. Tästä ovat tutkijat, johtajat, konsultit, terapeutit, opettajat, vanhemmat, aviopuolisot jne. pitkälti samaa mieltä. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa juuri niitä tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja kaivataan monella alueella tämän päivän yhteiskunnassamme.

Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja siihen panostetaan yllättävän vähän, vaikka jo tiedetään sen olevan niin tärkeä osa inhimillistä kanssakäyntiä. Vuorovaikutustaitoja voi ja tarvitsee oppia, harjoitella ja kehittää. Nonviolent Communication -prosessi antaa vuorovaikutukseen tehokkaat työkalut ja auttaa syventämään yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin sekä ylläpitämään sen hankalissakin tilanteissa. Prosessilla pyritään kehittämään ihmistuntemusta ja konkreettista kielenkäyttöä, jotta tulkintojen, leimojen, viholliskuvien sekä tuomitsevan ajattelemisen ja puhumisen sijaan ilmaistaan havaintoja, tunteita ja tarpeita sekä selkeitä pyyntöjä. Näitä harvinaisen selkeitä askeleita sovelletaan itseilmaisussa, itsen ja toisten empaattisessa kuuntelemisessa sekä sovittelussa. Aktiivinen kuuntelu ja rehellinen itseilmaisu ovat taitolajeja, joita kurssilla harjoitellaan monella eri tavalla keskittymällä oman elämän tilanteisiin ja haasteisiin.

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä.  Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden.

Koulutuksen sisältö

Osa 1 pe–la 26.–27.9.2014 klo 9.00–16.00         

 • Nonviolent Communication – tausta ja tavoite
 • ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö
 • 8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen

Osa 2 pe–la 7.–8.11.2014 klo 9.00–16.00 

 • empatia käsitteenä ja käytännössä
 • sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
 • vihan käsitteleminen
 • palautteen antaminen

Osa 3 pe–la 9.–10.1.2015 klo 9.00–16.00

 • yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
 • haasteellisen viestin vastaanottaminen
 • pyyntöjen esittäminen
 • ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
 • EI:n sanominen ja kuunteleminen
 • pelottavan viestin kertominen
 • TRE (Tension Releasing Exercises) – stressin ja jännityksen purkaminen kehosta

Osa 4 pe–la 13.–14.3.2015 klo 9.00–16.00

 • keskeyttäminen yhteyttä vaalien
 • ajattelumallit; hallintamalli ja kumppanuusmalli
 • syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
 • häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
 • voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely

 Osa 5 pe–la 8.–9.5.2015 klo 9.00–16.00

 • sovittelu – kolmantena osapuolena toimiminen
 • ristiriitoihin suhtautuminen
 • sovittelijan työkalupakki
 • valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
 • Mindfulness

Osa 6 pe–la 14.–15.8.2015 klo 9.00–16.00

 • kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
 • elämämme strategiat
 • toimintamallit kriisitilanteissa
 • sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
 • itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
 • kiitollisuus ja sen ilmaiseminen

Koulutukseen aiemmin osallistuneet

Tämän koulutuksen ovat saaneet mm. näissä tehtävissä toimivat henkilöt: henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, kouluttaja, yksityisyrittäjä, luomuviljelijä, kasvatustieteen tohtori-opiskelija, asianajaja, luokanopettaja, rehtori, levyseppä-hitsaaja, sopeutumisvalmentaja, mentori, vyöhyketerapeutti, seksuaaliterapeutti, äiti, isä, isoäiti, eläkeläinen.

”Koulutus antoi elämääni upeita taitoja sekä perheemme, parisuhteeni että työni suhteen! Elämä ei todellakaan mennyt hukkaan koulutukseen panostamalla, tällaisia taitoja kannattaisi harjoitella jo paljon aiemminkin elämän varrella! Sain sekä kouluttajilta, ryhmäläisiltä ja empatiapariltani tarpeellista ja merkityksellistä tukea omaan kehittymiseeni. Suosittelen lämpimästi.”  Tytti Laine, yrittäjä, toimitusjohtaja

”Vuoden mittaisessa koulutuksessa sain uusia ajatuksia siihen, miten onnistua vuorovaikutuksen rakentamisessa. Myös itsetuntemus ja omien tarpeiden tunnistaminen kasvoi koulutuksessa.”  
Tuija Siniketo, Dipl. psykosynteesivalmentaja

”NVC-prosessi on tarjonnut minulle yksinkertaisen ja armollisen tavan ymmärtää, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, niin itsessäni kuin toisissa. Kurssin myötä löysin polun kohti empaattisempaa olemista ja vuorovaikutusta. Muutos lähtee itsestä.”  Juho Honkasilta, KM, Tohtorikoulutettava

"Opettajan ammatissa yritän ymmärtää kaikkia oppilaita ja heidän käyttäytymistään, jotta voisin mahdollisimman hyvin tukea jokaisen oppimista. NVC antaa tähän konkreettiset työkalut ja auttaa minua näkemään oppilaan tarpeita myös väkivaltaisen ja häiritsevän käyttäytymisen takana." Ida Hummelstedt-Djedou, luokanopettaja

”Hannan ja Saran koulutuksissa ei pelkästään opita NVC-prosessia, vaan eletään sitä. Suosittelen lämpimästi!”  Sari Pekki, laatupäällikkö

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, osallistutko koko koulutukseen vai pelkästään osaan 1.

Hinta

Koko koulutus: 1500 € tai Osa 1: 250 € (muita osioita ei voi suorittaa erikseen) sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Jos olet aiemmin käynyt NVC perus- ja jatkokurssit, saat kokonaisuuden hinnasta 250 € alennusta.

Ilmoittaudu

8.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet ensimmäisen osion hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen tehdään 17.10. jälkeen, laskutetaan koko kokonaisuuden hinta.

Kuvagalleria

hanna_ja_sara.jpg